Dr.sc. Kristian Kunjko
Opća kirurgija, Plastična, rekonstruktivna i estetska kirurgija -
 • Zvanje Specijalist opće kirurgije (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  Subspecijalist plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije
 • Aktivnosti
  • Plastični kirurg na Zavodu za plastično-rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke u Kliničkom bolničkom centru Zagreb
  • Od 2016. godine stalni sudski vještak Županijskog suda u Zagrebu za opću kirurgiju
 • Dostignuća
  • Na teorijskom i praktičnom planu educirao se u vrhunskim svjetskim centrima plastične kirurgije u Londonu, New Yorku i Miamiju
  • Sudjelovao je na brojnim domaćim i stranim kongresima, posebice iz područja rekonstruktivne kirurgije dojke, onkoplastične kirurgije i mikrokirurgije
  • Pohađajući brojne konferencije i surađujući sa stručnjacima iz cijelog svijeta i dalje se aktivno usavršava i primjenjuje najnovije spoznaje iz estetske medicine u svakodnevnoj praksi
  • Autor je ili koautor brojnih znanstvenih radova, od kojih je 7 indeksirano u Current Contentsu
  • Aktivni je član Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju, Hrvatskog kirurškog društva te više međunarodnih stručnih asocijacija

Dr. sc. Kristian Kunjko plastični je kirurg na Zavodu za plastično-rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine, na kojem je 2008. godine upisao poslijediplomski doktorski studij iz Biomedicine i zdravstva. U okviru znanstveno-istraživačkog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske „ Pentadekapeptid BPC 157- daljnja istraživanja“ 2012. godine obranio je doktorsku disertaciju „Učinak pentadekapeptida BPC 157 u transkeciji fleksornih mišića podlaktice u štakora“, čime je stekao titulu doktora znanosti te je izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Od 2016. godine stalni je sudski vještak Županijskog suda u Zagrebu za opću kirurgiju.

Na Klinici za kirurgiju KBC-a Zagreb specijalizirao je opću i subspecijalizirao plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju. U okviru subspecijalističke edukacije radio je godinu dana kao Senior Clinial Fellow u Frimley Trust u Velikoj Britaniji gdje se usavršavao u rekonstruktivnoj i estetskoj kirurgiji te je obavio i veliki broj nekirurških estetskih zahvata. Na teorijskom i praktičnom planu educirao se u vrhunskim svjetskim centrima plastične kirurgije u Londonu, New Yorku i Miamiju.

Sudjelovao je na brojnim domaćim i stranim kongresima, posebice iz područja rekonstruktivne kirurgije dojke, onkoplastične kirurgije i mikrokirurgije. Pohađajući brojne konferencije i surađujući sa stručnjacima iz cijelog svijeta i dalje se aktivno usavršava i primjenjuje najnovije spoznaje iz estetske medicine u svakodnevnoj praksi.

Autor je ili koautor brojnih znanstvenih radova, od kojih je 7 indeksirano u Current Contentsu.

Aktivni je član Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju, Hrvatskog kirurškog društva te više međunarodnih stručnih asocijacija.

Ostali članovi tima

Dr. M. Tara O'Keeffe

Cardiology

Dr. M. Tara O'Keeffe

Haematology

Dr. Shieh Su-Sen

Diabetology

Dr. Elizabeth Rummer

Neurology