Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE

1. Značenje izraza

1.1. U ovim Općim uvjetima:

“Izdavač” označava izdavača Web stranice, to jest trgovačko društvo POLIKLINIKA ASTER d.o.o. za obavljanje zdravstvene djelatnosti, sa sjedištem u Zagrebu, Frane Kesterčaneka 2b, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081108206, osobni identifikacijski broj (OIB): 18962390715;

“Kolačić” (eng. cookie) označava informaciju koja se pohranjuje na računalo Korisnika od strane web stranice koju Korisnik posjećuje, te u pravilu sprema postavke korisnika za tu web stranicu (poput primjerice preferiranog jezika ili adrese) na korisnikovo računalo, na način da kada korisnik ponovno posjeti istu web stranicu, korisnikov Internet preglednik povratno odašilje kolačiće koji pripadaju toj web stranici čime se omogućava web stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama tog konkretnog korisnika;

“Korisnik” označava svaku pravnu ili fizičku osobu koja na bilo koji način, neposredno ili posredno, koristi ili je koristila, pristupa ili je pristupila Web stranici;

“Opći uvjeti” označavaju ove Opće uvjete korištenja Web stranice;

“Web stranica” označava sve web stranice i njihove dijelove koji se nalaze na domeni www.poliklinikaaster.hr.

2. Općenito

2.1. Ovi Opći uvjeti propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Web stranice. Pristupom Web stranici, Korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste u cijelosti prihvaća. Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukinuti, dopuniti i/ili izmijeniti ove Opće uvjete ili bilo koji njihov dio. Ako dođe do izmjene Općih uvjeta, a Korisnik nastavi koristiti Web stranicu, smatra se da prihvaća Opće uvjete u izmijenjenom obliku. Svaka izmjena ili brisanje Općih uvjeta važeća je prema trećima odmah po objavi na Web stranici. Svako korištenje Web stranice od strane Korisnika nakon takve izmjene Općih uvjeta, osim upoznavanja s izmjenama Općih uvjeta, smatrat će se prihvaćanjem tih izmjena Općih uvjeta.

2.2. Pravo korištenja Web stranice osobno je pravo svakog Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge osobe.

2.3. Korisnik prihvaća da ponekad dolazi do tehničkih problema pri radu Internet mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Izdavača, te da Izdavač nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Izdavača.

2.4. Sadržaj Web stranice informativnog je karaktera, te ne predstavlja ponudu za pružanje usluga Izdavača. Materijali i informacije na Web stranici ne predstavljaju savjete Izdavača, niti se samim pristupom i korištenjem Web stranice stvara bilo kakav poslovni i profesionalni odnos između Korisnika i Izdavača. Izdavač ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na Web stranici te nije odgovoran ni za kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu zato što se Korisnik oslonio na informacije dobivene putem Web stranice.

2.5. Izdavač ne odgovara za sadržaj na web stranicama trećih osoba na koje bi se moglo pristupiti s Web stranice. U slučaju da Korisnik s Web stranice pristupi web stranicama trećih osoba, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti Izdavača.

3. Ponašanje Korisnika

3.1. Korisnik će koristiti Web stranicu u skladu sa svim primjenjivim propisima te općim moralnim i etičkim načelima.

3.2. Korisnik ne smije putem Web stranice objavljivati niti prenositi bilo kakve sadržaje koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav sadržaj koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis.

3.3. Korisnik ne smije koristiti Web stranicu za objavu ili prenošenje bilo kakve vjerske, političke, komercijalne ili nekomercijalne promidžbe, uključujući bez ograničenja pozivanje Korisnika na korištenje druge online ili offline usluge, koja predstavlja izravnu ili neizravnu, stvarnu ili potencijalnu, konkurenciju Izdavaču. Bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Izdavača, Korisnik ne smije putem Web stranice objavljivati niti prenositi bilo kakav sadržaj koji sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

3.4. Zabranjeno je bilo kakvo ponašanje Korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni Izdavača ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Korisnika u korištenju Web stranice.

3.5. Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver, softver i drugu opremu koju posjeduje i koristi ili mu je potrebna za pristup i korištenje Web stranice. Bilo kakva odgovornost Izdavača za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari Korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja Web stranice izrijekom je isključena.

3.6. Izdavač može (ali nije obvezan) u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja Web stranici, posebno interaktivnog dijela, a s ciljem da osigura poštivanje ovih Općih uvjeta i primjenjivih propisa, te ukloniti bilo koji sadržaj ili materijal za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s Općim uvjetima. Korisnik je suglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera te nemaju status povjerljivih informacija pa stoga Izdavač može nadzirati sadržaj komunikacije Korisnika bez njegovog znanja i posebnog odobrenja. S obzirom na to da Izdavač nužno ne kontrolira ili autorizira sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na Web stranici, Izdavač nije odgovoran za radnje koje Korisnik poduzima na Web stranici, niti za sadržaj koji bi Korisnik mogao postaviti na Web stranici.

4. Intelektualno vlasništvo

4.1. Svi materijali i sadržaji koji se nalaze na Web stranici vlasništvo su Izdavača te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, odnosno drugim potrebnim odobrenjima. Izdavač je nositelj svih autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva na cjelokupnom idejnom sadržaju Web stranice.

4.2. Bez prethodnog pisanog odobrenja Izdavača, Korisnik ne smije na bilo koji način: (i) distribuirati, kopirati, prenositi, povezivati, objavljivati ili na bilo koji način mijenjati Web stranicu i/ili bilo koji njen dio, uključujući bez ograničenja bilo koji sadržaj, materijale, podatke, fotografije ili tekstove objavljene na Web stranici; (ii) mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj s Web stranice ili bilo koji njegov dio; (iii) kopirati, redistribuirati, ponovno prenositi, izdavati ili komercijalno iskorištavati bilo koji materijal ili sadržaj preuzet s Web stranice.

4.3. Korisnik može s Web stranice preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene pravom intelektualnog vlasništva samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

4.4. Izdavač nije obvezan iznositi ili objaviti informaciju o tome je li neki materijal ili sadržaj na Web stranici zaštićen bilo kojim pravom intelektualnog vlasništva, te je Korisnik samostalno dužan utvrditi tu činjenicu.

4.5. Korisnik na Web stranicu neće postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav sadržaj koji podliježe bilo kojem pravu intelektualnog vlasništva (uključujući bez ograničenja autorskom pravu ili žigu), bez izričitog pisanog odobrenja nositelja tih prava, te je Korisnik isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu povredom ove svoje obveze. Postavljanjem bilo kojeg sadržaja strane Korisnika na Web stranicu, Korisnik jamči da je nositelj prava na tim sadržajima dao Izdavaču pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo neisključivog iskorištavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, objavljivanja, prevođenja i distribucije takvog sadržaja. Drugi Korisnici imaju pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu u skladu s ovim Općim uvjetima. Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na Web stranici, Korisnik daje Izdavaču pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

4.6. Svaka povreda obveza iz ovog članka 4. Općih uvjeta može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava, te dovesti do pokretanja odgovarajućih postupaka protiv počinitelja, uključujući u pojedinim slučajevima i kazneni progon.

5. Upotreba Kolačića

5.1. Kako bi se osigurao pravilan rad Web stranice, daljnja unaprjeđenja te poboljšanja iskustva Korisnika u pregledavanju, Web stranica na računalo Korisnika može pohranjivati Kolačiće. Korištenjem Web stranice bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu Kolačića na računalo Korisnika, Korisnik prihvaća korištenje i pohranu Kolačića na svoje računalo. Ako Korisnik promijeni postavke tako da uskrati suglasnost na pohranu Kolačića, pohranjivanje istih na računalu Korisnika bit će onemogućeno, a Korisnik će i nadalje biti u mogućnosti pregledavati Web stranicu, no prihvaća da mu u tom slučaju možda pojedine mogućnosti Web stranice neće biti dostupne.

6. Ograničenje odgovornosti Izdavača

6.1. Dodatno uz ograničenja odgovornosti Izdavača navedena u drugim odredbama ovih Općih uvjeta, Izdavač neće biti odgovoran za: (i) bilo kakve posljedice koje mogu nastati upotrebom Web stranice ili nemogućnosti korištenja iste; (ii) točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane putem Web stranice; (iii) bilo kakve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom; (iv) neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih Korisnika ili trećih strana.

6.2. Sva ograničenja odgovornosti Izvođača navedena u ovim Općim uvjetima protežu se i na Izvođačeve povezane osobe, podružnice, odgovorne osobe, zaposlenike i agente.

7. Završne odredbe

7.1. U slučaju da je neka od odredbi ovih Općih uvjeta nevaljana, takva nevaljanost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Općih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Općih uvjeta ostati na snazi, a nevaljana odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i svrsi najviše odgovara nevaljanoj odredbi.

7.2. Ako Izdavač ne iskoristi bilo koje svoje pravo iz ovih Općih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih prava Izdavača.

7.3. Za sve sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem Web stranice nadležan je stvarno nadležni sud prema mjestu sjedišta Izdavača.